Sunday, June 16, 2024

Batac: Nawayan dagiti local ken gangannaet a turista a fully vaccinated nga umay ditoy Ilocos Norte

- Advertisement -

Siraragsak nga impakammo ni Governor Matthew Marcos Manotoc a mangrugi inton Disiembre primero saanen a kasapulan nga idatag pay iti negative COVID-19 test result dagiti local ken gangannaet a turista a fully vaccinated.

Visit RPN DZRL Batac

Inrakurak daytoy ti gobernador kabayatan iti panagatendar na iti “I’m IN LUv and Find the One Travel Fair” opening ceremony idiay San Juan, La Union itay kallabes. Kalikagum ti gobernador iti nalaka ken al aliston a panagbiahe ken iyuumay ditoy Ilocos Norte dagiti turista a fully vaccinated tapno mapadasan da dagiti napipintas nga ididiaya ti Ilocos Norte iti biang ti turismo.

Kangrunaan a dinakamat ti gobernador dagiti turista a fully vaccinated manipud iti Risk Level 1, 2, wenno 3 a saann dan a kasapulan a dumalan iti COVID-19 testing no umay da ditoy Ilocos Norte, imbes a ipakita laeng iti valid vaccination card.

Kabayatanna, dagiti met saan pay a naan anay a nabakunaan ken Risk Level 4 area nga umay ditoy Ilocos Norte ket masapul nga ipresentar ti maysa kadagiti sumaganad: a negative RT-PCR test a naala iti uneg ti 72 hours sakbay a sumangpet, Antigen test a naala iti uneg ti 24 hours apaman a sumangpet wenno Antigen test iti provincial border.

Maipalagip a nagbalin a tampok iti travel fair ket iti pannakapirma iti l Memorandum of Agreement iti nagbaetan da Governor Manotoc ken Department of Tourism Region I Director Joseph Francisco Ortega iti pannakausar iti “Tara Na!” (Region1.tarana.ph) kas tourist pass system iti intero a Rehion uno.

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

- Advertisement -

Leave a Reply

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

- Advertisement -