Batac: Produktoti Ilocos Norte, agsilnag iti ASPIRE

0
6
Inangay ti Department of Agriculture (DA) ti tinawen nga Agribusiness Support for Promotion and Investment in Regional Exposition (Aspire) a nakitinnulong iti Department of Trade and Industry, ken ti Philippine Chamber of Commerce and Industry Inc. (PCCI) para iti rehion.

Ti ASPIRE ket addaan iti uppat a paset kas iti suporta ti produksion; panagdur-as ti empresa ken suporta ti industria; panangitandudo iti panagpuonan ken panangitandudo ken panagdur-as ti merkado.

Kinuna ti DA a nagserbi pay ti nasao nga aktibidad a kas avenue para kadagiti agriculture-based businesses ken organisasyon tapno maipakita dagiti produktoda ken palawaen ti network da.

Iinlawlawagna a ti pakabuklan a panggep ti proyekto ket tapno suportaran dagiti mannalon nga agbalin a naballigi nga agripreneurs. Kabayatanna, kinuna ni PCC Agri-Committee co-chairman Salvador Salacup nga adda met dagiti handicrafts ti Ilocos Region, ken ti nalatak a bagnet, chichacorn ken longganisa iti nagduduma a variation, ken dadduma pay.

Innayonna, a panggepda nga ikonekta dagiti mannalon ken mangngalap iti merkado iti namnama a mabalbaliwan ti sektor kadagiti ad-adda a makisalisal nga agripreneurs.

Kunani Annie Bares, Executive Director iti Ilocos Region nga adu dagiti interesado nga nd b dual ti si rungkar iti ASPIRE event ken konektadoda kadagiti mannaion ken mangrgaap a nangpat d met kadagiti presko ken naproseso a produkto ti talon.

Innayon nay a dagiti dadduma pay a lokal a produkto a na pabuya kabayatan ti nasao nga aktibidad ket kairamanan dagiti condiments kas iti sukang Iloko ken soy sauce a kadua dagt booth nga adda iti displey ti chichacorn, banana chips, cassava chips, baked goodies, handmade crafts, ken organiko a prutas ken nateng.

(April Joyce Gonzales)
(Source: Department of Agriculture Ilocos Norte)

Leave a Reply