Batac: Pannakaiwaras ti Social Pension kadagiti Indigent Solo Parents ken Burial Assistance

0
6

Indauluan ni Gobernador Matthew Marcos Manotoc ti pannakaiwaras ti Social Pension kadagiti Indigent Solo Parents ken Burial Assistance tapno matulongan ti sumagmamano a pamilia iti Provincial Capitol Lobby.

Agdagup iti 45 a benepisiario ti nakaawat iti Php 12,000.00 tunggal maysa kas paset ti Social Pension program, ken 23 a pamilia ti nakaawat iti suporta babaen ti burial assistance. Dagitoy nga inisiatiba ket itampokna ti panagkumit ken suporta ti Provincial Government of Ilocos Norte iti panangtaming kadagiti kasapulan dagiti vulnerable groups iti uneg ti komunidad.

Rod Sadian

Leave a Reply