Batac: “Long-term Solution”, kasapulan para iti naan-anay a pannakasulbar ti problema idiay ili a Pagudpud

0
1

Napinget ti kalikagum ni Gob. Matthew Marcos Manotoc nga adda ti maaramid a “long term solution” iti masansan a panagreggaay dagiti batbato ken daga iti Sitio Banquero, Brgy. Pancian ti ili a Pagudpud.

Impalgakna a masansan ti pannakapasamak ti nasao a problema a rason nga adu a motorista ti maap-apektaran, saan laeng a dagiti kakailian ti Ilocos Norte ngem karaman pay dagiti umili iti kaparanget a probinsia.

Mainaig iti daytoy, inpakaammo ti gobernador a naipadanonnan ti nasao a parikut kenni Sec. Manuel Bonoan ti Department of Public Works and Highways.

Kunana a malaksid iti sekretario ket naiyumanna payen ti nasao a problema kada DPWH Regional Director Ronnel Tan, District Engr. Glenn Miguel ti DPWH First Engineering District ken pakairamanan ni Cong. Ferdinand Alexander Sandro Marcos ti umuna a distrito ti probinsia.

Mamati ni Gob. Marcos Manotoc a kasapulan ti baro a klase ti kalsada a maipasdek iti ili a Pagudpud a mangrisut iti nasao a problema.

Nupay kasta, impalgakna nga inpabus-uynan daytoy kadagiti eksperto iti daytoy a banag.

Inlawlawagna a maibilang ti nasao a kalsada a “national highway” rason a pagrebbengan daytoy ti DPWH ken ti gobierno nasional.
Dakkel ti pammatina nga babaen iti tulong ni Cong. Marcos nga agserserbi a Deputy Majority Floor Leader ket mailatangan daytoy ti budget para iti masungad a tawen 2023.

Innayonna nga iti panagkitana ket masapul a saan a mabaybay-an ti nasao a problema gapu ta agbalin nga “isolated” ti amianan a paset ti Pagudpud no saan a masolusyonan ti nasao a parikut.

Author: Irene Ringor

Source: PGIN

Leave a Reply