Sunday, May 26, 2024

Batac: BFP kasarita da dagiti agan-anup

- Advertisement -

Kasarita a nasayaat ni Provincial Fire Marshall Major Roxanne Parado dagiti agan-anup ken agpopoor kadagiti kabanbantayan iti dumaya a paset ti probinsya.

Visit RPN DZRL Batac

Kuna ni Major Parado a masansan a maitud-tudo dagiti mangnganup nga akin aramid iti poor iti bantay gapu ta isu ti pangarit da kadagiti anupen da nga ugsa wenno alingo tapno rumuar da.

Inlawlawag ni Parado a no makaanup dan ken panawan dan ti apoy a saan a nasayaat a masebseban isu a no dadduma ket sumged ken rumangen no kasta ng naangin agingga nga agkayamkam a mangruram iti dadduma a paset ti kabanbantayan.

Masansan a pakaar-aramidan ti kastoy nga insidente ket iti kabanbantayan a paset ti Carasi Piddig ken Solsona.

Manamnama a maangay ti pannakitaripnong ti BFP kadagiti mangganup ken kaingeneros ket iti kaikadua a lawas ti Marso kas paset ti Fire Prevention Month iti daytoy a bulan ti Marso.

(Source: BFP Ilocos Norte)

- Advertisement -

Leave a Reply

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

- Advertisement -