37 a Beneficiaries ti nabunugan iti burial assistance naigiddan ti Independence Day celebration

0
1

Umabut iti 111,000 a pisos ti naibunong a burial assistance ni Gobrenador Mathew Marcos Manotoc kadagiti 37 a beneficiaries manipud kadagiti nagduduma nga ili ditoy probinsia.

Mismo a ti gobernador iti nangiyawat ti sobre a naglaon iti 3,000 a pisos a burial assistance kadagiti kailian a nagpasina nga inasistaran met dagiti agpapaay iti Office of the Baranggay Affairs.

Naigiddan iti pannakaibunong ti nasao a tulong kabayatan iti selebrasion ti maika -125th independence Day wenno aldaw a panagwaywayas iti pilipinas.

Indanon met ti gobernador iti pannakipagrikna na kadagitoy kagiddan iti panangipasiguradona nga agtultuloy dagiti maipapaay a tulong ken serbisio kadagiti kailian a makasapulan iti saranay.

Kabayatan na, saan met a mabusbus iti panagyaman dagitoy ken ni Gobernador Mathew Marcos Manotoc.

Segun kadakuada, dakkel a tulong daytoy nangruna kadakuada a nagpasina kadagiti ipatpateg da iti biag.

Mangnamnama da nga agtultuloy dagitoy a tulong nga ipapaay ti probinsia nangnangruna kadakuada a nakukurapay.

Author: CITA MACALIPIS

Source: PGIN

Leave a Reply