“World class” nga manamnama a mapataud ditoy Ilocos Norte apaman a maaddaan ti probinsia ti “world class stadium

“World class” nga manamnama a mapataud ditoy Ilocos Norte apaman a maaddaan ti probinsia ti “world class stadium

by RPN News
43 views

Mamati ni Mr. jesson Ramil Cid, mabigbig nga “iron man” ti Southeast Asia a makapataud ti Ilocos Norte ti atleta a mabigbig iti intero a lubong apaman a malpsa ti baro a “world class stadium” ti Ilocos Norte

Segun kenkuana, adu ti nalalaing nga umaayam ditoy probinsia ngem kaaddoan kadagiti ub-ubbing ti saan pay a nangipapuso iti kina-atletada.

Dakkel ti pammatina nga apaman a malpas ti baro nga stadium ditoy probinsia ket Makita dagitoy ti adu pagsayaatan ti panagbalin nga atleta.

Mainaig iti daytoy, impadanonna ti panangraemna kadagiti ar-aramiden ni Gob. Matthew Marcos Manotoc kangrunaanna iti panangisiguradona a saan a maitantantan ti tunggal phase kadagiti tallo a dadakkel a proyekto ti probinsia a pakairamanan ti marcos stadium.

Namnamaen ni Cid a ditoy a rumusing ti panangipateg dagiti ubbing iti sports ket rumegtada nga agsanay tapno masa ken sumayaat pay ti “event” a nakainaiganda.

Inlawlawagna a maobserbaranna iti mannarimaan a panangsansanayna kadagiti atleta ti probinsia a nalalaingda ngem nakapuy ti patinakemda ken kurangda ti displina

Mainaig iti daytoy, masirsirmatana ti panagbaliw a maminpinsan dagiti nadakamat nga atleta iti kanito a makapagay-ayamda iti maipatakder a baro nga stadium gapu ta ditoy a maamirisda no kasano ti kinapateg dagiti atleta

0 comment

Related Posts