26 C
Manila
Monday, December 4, 2023

Inkabil ti pannakabagi ti maikadua a distrito ti Ilocos Norte ti game face para iti maikapat nga AMB Cup

- Advertisement -

Inkabil ti pannakabagi ti maikadua a distrito ti Ilocos Norte ti game face para iti maikapat nga AMB Cup, maysa a tournament a maangay iti kada tawen tapno maparegta dagiti agtutubo nga llocano a mangsurot iti professional sports careers.

Ni Congressman Angelo Marcos Barba ket maysa nga adbokasia para iti grassroots sports development a sadiay dagiti agtutubo a talento ti isports ti llocos Norte. Iti panangipakitana iti suportana iti nasao a tournament, impalubos ni Gobernador Matthew Marcos Manotoc ti pannakaisayangkat ti AMB Beach Volleyball Tournament uray iti tengnga ti pandemia, a ti kinatalged dagiti makisalip ken staff bayat dagiti ay-ayam ti kangrunaan a prioridad.

Binilinna pay ti Ilocos Norte Sports Office ken ti Resiliency Office a tumulong iti panagsagana ken on-site. Naangay ti umuna a paset ti tournament para kadagiti team manipud iti umuna a distrito ti probinsia iti Asaricha sadiay Pasuquin, llocos Norte.

Apaman a ti maikadua a paset ti tournament ket naangay iti maikadua a distrito ti nangtagiragsak iti igid ti baybay ti Currimao sadiay Sitio Remedios ti hedkuarterda. Bayat ti inda pinagay-ayam, nagun-od ti men’s volleyball team ti City of Batac iti balitok kontra iti Laoag City’s idinto nga innala ni Banna ti championship trophy para iti women’s division.

Kabayatanna, inawis met ni Govemor Matthew Marcos Manotoc ti Philippine National Beach Volleyball Team a mangisayangkat iti panagsanayda iti Ilocos Norte, tapno mapatibker ti turongda iti pannakapasayaat ti Sports sector iti probinsia, kasta met tapno agbalin ti Ilocos Norte nga sports kapitolio ti turismo ti Northem Luzon.

Segun iti kongresista, ti AMB Beach Volleyball Cup ket saan laeng nga ay-ayam nu di ketdi makaparegta dayta kadagiti agtutubo a mabalin nga maysa kadakuada ti mapan kadagiti dadakkel a liga ket agbalin a propesional a managay-ayam.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -