Batac: Uppat a backhoes, ginatang iti siudad ti Batac tapnon usaren a pag-clear kadagiti idle lots a pagmulaan

0
5
Gimmatang ti gobierno ti siudad ti Batac iti uppat a backhoes a mausar iti panag-clear kadagiti idte lots a pagmulaan kadagiti off-season a nateng ken waterways tapno maksayan dagiti insidente ti layus.

Karaman dagiti backhoe kadagiti nadagsen nga alikamen a mainaig iti agrikultura ken didigra a naibuksifan iti pormal a pannakairuar ken bendision a naangay iti sango ti Imelda Cultural Center, iti tiempo para iti maika-16 nga anibersario ti charter ti siudad.

Kinuna ni Mayor Albert Chua a mausar ti nasao nga alikamen iti dakkel a panagdalus kadagiti pagayusan ti danum ken ti leveling up dagiti idle lots a pakaimulaan dagiti off-season vegetables.

Kas maysa isuna a civil engineer, nabigbig ni Chua a kasapulan ti panagpuonan iti napaut a pannakausar dagiti nadagsen nga alikamen tapno maiturong ti rumangrang-ay nga industria ti Batac.

Indagadag na a dagiti baro a nagun-od a backhoe ket nalaka a magun-odan para kadagiti konstituentena tapno mapasayaat ti wagas ti panagbiagda.

Nakomplementaran met ti alikamen iti sumagmamano nga aksesories kas kadagiti maus-usar iti pannakaburak ti daan a semento ken iti pannakamantener dagiti line canal.

Innayon ni Chua a ti operasion ken panangtarawidwid ti nasao nga alikamen ket asikasuen ti City Engineering Office.

Kabayatanna, inaguraran metten ti gobierno ti siudad ti pannakapasayaat dagiti multi-purpose covered courts ti Barangays Pimentel ken Parangopong, kasta met ti pannakapalawa ti covered court ti Bungon National High School ken ti sistema ti danum ti Mariano Marcos Memorial Elementary School.

(April Joyce Gonzales)
(Source: LGU Batac City)

Leave a Reply