Batac: Second Sec. ti empabahada ti Canada, bimmisita ditoy Ilocos Norte

0
113

Manamnama nga ad-adu pay a “dignitaries” iti benneg ti nasional ken manipud iti sabali a pagilian ti umay iti Ilocos Norte.

Visit RPN DZRL Batac

Daytoy ket kalpasan a nagund-ud ni Pres. Elect Ferdinand bongbong Marcos Jr. ti mayoridad a butos dagiti Filipino.

Kaunaan a bimmisita ditoy ilocos norte kalpasan ti proklamasyon dagiti baro a nabutusan nga opisial ditoy probinsia ni second sec. Peter Wright ti embahada ti Canada.

Mamati ni Gobernador Matthew Marcos Manotoc a daytoy ti pangrugian ti ad-adda pay a pannakapasayaat ti relasyon ti Ilocos Norte iti gobierno ti Canada.

Immun-una ngem iti daytoy, nagsasaruno dagiti dignitaries nga immay bimmisita ditoy probinsia a pakaibilangan ti ambassador ti Australia, deputy ambassador ti Australia, ambassador ti Germany, dignitaries manipud China ken dadduma pay.

Maammoan nga indiaya dagitoy ti tulongda iti kalikagum ni Gob. Marcos Manotoc a mangpataud iti naruay a pagtrabahoan para kadagiti kakailian. (Rodrigo Sadian)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

Leave a Reply