31.9 C
Manila
Saturday, April 13, 2024

Batac: Gob. Manotoc impannakkelna ti napintas a panagtitimpuyog iti Ilocos Norte

- Advertisement -

Impannakkel ni Gob. Matthew Marcos Manotoc ti kaadda ti napintas a panagtitimpuyog ditoy Ilocos Norte manipud kadagiti mayor ken dadduma pay nga opisyal, dagiti department head, dagiti empleado pakairamanan dagiti nadumaduma nga ahensia ti gobierno a pakaibilangan ti Phil. National Police ken kangrunaanna dagiti kakailian.

Inlawlawagna a daytoy ti kangrunaan a rason a saan a nagpangaddua a nangipila ti kandidatura iti panagpailayunna a gobernador ti probinsia nupay ammo ti amin nga idi damona ti agkandidato a para gobernador ket adda ti panagtukiadna ken inaramidna laeng gapu ti ibilangna a responsibilidadna iti pamiliana.

Mainaig daytoy, impadanonna ti napalaus a panagyamanna iti tunggal maysa kangrunaanna kadagiti department head ti gobierno probinsial.

Imbatadna nga amin a panagdur-as, balligi ken pammadayaw a nagun-od ti probinsia ti babaen ti administrasionna ket gapu iti kinagaget ken kinamanagayat dagiti department head ken dagiti mayor iti nadumaduma nga ili ken suidad ditoy probinsia.

Inbunannagna a dagitoy ti makagapo iti pannakasursuruna a nagayat iti trabahona ken saanna a kinagura ti biagna.

Impalgakna nga utang na kadagiti maseknan ti nadumaduma a panangipategna iti Ilocos Norte.

Innayonna a no saan a gapu kadagiti department head ken mayor iti probinsia ket mabalin nga awanen ti planona pay nga agpailayon iti takemna iti masungad a tawen 2022.\

Source: PGIN

- Advertisement -

Leave a Reply

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -