Batac: Cash assistance kadagiti trycicle ken jeepney drivers and operators, maikagumaan a mabunongan da amin iti daytoy alawas

0
138

Agtultuloy iti pannakaited ti 3 ribu a pisos kadagiti trycicle ken jeepney drivers and operators iti intero nga ilocos Norte babaen iti programa a Pantawid Pasada a naipaman iti Metro llocos Norte Council.

Visit RPN DZRL Batac

Daytoy ti impasigurado ni Gob. Mathew Marcos Manotoc kalpasan a narugyan pay laeng itay napan a bulan iti pannakaited ti nasao a cash assistance kadagiti benepislaryo.

Kuna ni atty. Nikky Pilar ti Metro llocos Norte Council office a dagiti naudi nga immawat iti opisina da ket taga San Nicolas a 1,237 iti bilang da idinto nga iti Laoag city ket 630.

Inlawlawagna a dagitoy ket tuloy dagiti immunan nga immawat a saan pay a nakaawat kabayatan ti immune a distribution.

Kunana a tallo laengen nga ili ken maysa a ciudad ti saan da pay a nabunungan ti Batac  City, Piddig, Sarrat ken iti ili a Solsona.

Kunana nga ikagumaan da a mabunungan amin dagitoy agingga iti daytoy a lawas wenno iti umay a lawas.

Immunan nga impasigurado ni Gob. Mathew Marcos Manotoc nga amin atrcykel drivers and jeepney drivers and operators iti intero a probinsia ketagpapada nga umawat iti 3,000 a pisos a cash manipud iti datia 1,000 pesos kadagiti trycikel drivers ken 1,500 kadagiti jeepney drivers itay napan a tawen.

Daytoy ket malaksid pay iti insurance card nga agpateg iti 30 ribu agingga iti50 a ribu a pisos nga ited ti probinsia no bilang maaksidente bayat nga agpas pasada idinto a 50 ribu iti death accident. (Rod Sadian)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

Leave a Reply