31.9 C
Manila
Friday, December 8, 2023

Batac: “Agri ka dito program” ti probinsia, adu manen dagiii nabenepisyaran

- Advertisement -

Sabali manen a bansada dagiti mannalon, mangngalap ken agtartaraken iti dinglen ditoy Ilocos Norte ti nabenepisyaran itt Agri Ka Dito program ti gobierno probinsial.

Visit RPN DZRL Batac

Daytoy ket kalpasan nga indaulwan manen ni Gob. Matthew Marcos Manotoc iti pannakaibunong kadagiti Vegetable Seeds ken dadduma pay nga Agricultural Inputs iti Norte Agriculture and Fisheries Extension Center.

Dagiti immawat ket manipud iti ili a Vintar, Bacarra, Bangui, Pasuquin, Sarrat, Piddig iti umuna a distrito idinto nga iti maikadua a distrito ket iti ili a Banna, Paoay, Badoc ken iti ciudad ti Batac.

Maragsakan met ti gobernador gapu ta adu dagiti nagkiddaw a kayatna a sawen ket inspirado da kadagiti amin nga aramid da babaen metten iti tulong ti probinsia ken ti Dept. of agriculture.

Kunana nga itultuloy laeng ti agkiddaw iti probinsia particular iti “Agrika dito hotline” tapno ad adu pay dagiti maipaayan ken matulungan a kakailian.

16 a recipients a taga Paoay, Ilocos Norte ti immawat iti ayuda manipud iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resource wenno BFAR nga apapada met nga immawat iti 3,000.

Indanon met ti gobernador iti panagyamanna ti biang iti a mangipapaay pay ti tulong kadagiti mangngalap.

Kabayatan na, impasigurado ni Gobernador Marcos Manotoc nga aramiden na amin a kabaelan na tapno manayonan pay iti supurta ken budget manipud iti gobierno national tapno agtultuloy dagiti programa iti gobierno probinsia. (Cheena Arzadon)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -