Animal shelter maipasdek sadiay Dingras, Ilocos Norte

Animal shelter maipasdek sadiay Dingras, Ilocos Norte

by RPN News
64 views

Mangipatakder ti Provincial Government ti Ilocos Norte ti maysa nga animal shelter wennu balay dagiti dinguen kas iti baka, nuang, kabalyo, kalding ken dadduma pay.

Kuna ni Dr. Loida Valenzuela, Provincial Veterenarian nga umuna ti dingras a pakaipasdekan ti abong ti taraken gapu ta isu da met ti immune a nangidiaya iti lote a pagtakderan ti animal shelter.

Ti animal shelter ket agserbi a pakaidulinan dagiti dinguen nu kasta nga adda ti kalamidad kas iti layus ken bagyo, tapno maipasigurado ti kinatalged dagiti taraken.

Maipalagip nga itay napalabas a tawen keta du ti natay a baka gapu ti pannakalmes dagitoy isut gapuna a saanen a kayat pay ni Gov. Matthew Manotoc a maulit ti nasao a trahedya.

0 comment

Related Posts