Batac: Gob. Marcos Manotoc, binigbigna ti kinapateg ti pannakaisayangkat ti provincial health care summit

0
0

Mamati a dakkel a katulongan daytoy iti programa ti gobierno probinsial iti benneg ti salun-at nangnangruna iti naiyestablisar a “primary goal” iti panagtugawna a gobernador kas iti pannakapasayaat dagiti ospital ken iti “health care” a maipapaay kadagiti kakailian.

Inbunannagna a maiyannatop ti pannakaisayangkat ti nasao a taripnong agsipud iti napinget a kalikagum ti probinsia a masolusyonan ti maysa kadagiti kangrunaan a parikut iti benneg ti salun-at.

Impalgakna nga arigna nagsardeng ti panagtayyek ti lubong iti napalabas a dandani dua a tawen iti pananglaban ti pandemia a gubuay ti COVID-19.

Mainaig iti daytoy, impadanonna ti panagyamanna kadagiti amin a timmulong a nangsaluad iti probinsia manipud iti nasao a pandemia kangrunaanna kadagiti health workers.

Inpanamnama ni Gob. Marcos Manotoc nga iti kaadda ti UHC ket kalikagumna nga ad-adda pay a mapasayaat ti “health care services” ken ti pannakabael dagiti kakailian a manggundaway iti nadumaduma a serbisio ti salun-at ditoy probinsia.

Inpakaammona nga addan ti naiyestablisar a “malasakit center” iti Gov. Roque B. Ablan Sr. Memorial Hospital ken planona a maiyestablisar daytoy kadagiti district hospital ti probinsia.

Impatalgedna ti agtultuloy a pannakapasayaat dagiti pasilidad kadagiti hospital ken kangrunaanna iti kaadda dagiti kualipikado, “competent” ken “passionate” a “health worker”.

Inkarina a dagiti pasilidad iti benneg ti salun-at ditoy probinsia ket addaan iti umiso a tattao a naragsak, addaan ti napintas a sueldo ken sindadaan nga agserbi kadagiti kakailian.

Inulit manen ni Gob. Marcos Manotoc ti pammatina a ti nasalun-at nga umili ket produktibo nga umili a mangitunda iti nadurdur-as nga Ilocos Norte.

Author: CITA MACALIPIS

Source: PGIN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here