Batac: 592 a Mangngalap, puntiria a maipaayan ti “paspas card/discount card” ditoy Probinsia

0
0

Umabot iti lima gasut siyam a pulo ket dua a “fuel discount card” ti puntiria ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources wenno BFAR a maibunong iti Ilocos Norte.

Visit RPN DZRL Batac

Inlawlawag ni Miss Vanessa Dagdagan, mangidadaulo ti BFAR ditoy Ilocos Norte a mannarimaan ti panangaramidda ti schedule para iti pannakaibunong dagitoy iti nadumaduma nga ili nga addaan ti mangngalap.

Segun kenkuana, naglaon ti nasao a card iti tallo ribu a pisos a mabalin nga isakada dagiti mangngalap kadagiti paggasolinaan a kabinbinnulig ti nadakamat nga ahensia ti gobierno kas paset iti pannakikammayetda iti kalikagum ni Gob. Matthew Marcos Manotoc a pannakaipaay ti naan-anay a tulong kadagiti mannalon ken mangngalap ditoy probinsia.

Kunana a dagiti immuna nga immawat ti paspas card ket dagiti duapulo ket lima a mangngalap manipud ti siudad ti Laoag ken simmaruno dagiti sangapulo ket innem a mannalon manipud ti ili a Paoay.

Inbunannagna a ti kualipikasyon dagiti mabalin a manggundaway iti nasao a card ket masapul a rehistrado dagitoy a mangngalap ken addaanda ti “bangka” nga agop-operar iti bukudda nga ili ken saan a dakdakkel ngem “three gross tonnages” ken masapul a saan nga agus-usar dagitoy ti illegal a wagas ti panagkalap.

Innayon ni Dagdagan nga adu pay dagiti sumarsaruno a tulong a nakasagana a maipaay kadagiti mangngalap ditoy probinsia a pakairamanan ti pannakaibunong dagiti “fingerlings” a saan laeng a tilapia ngem uray pay ti karpa ken paltat, pannakaibunong dagiti usarenda a pagkalap kas iti payaw ken dadduma pay. (Ronald Domingo)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here