Sen. Imee, Kalilagumna A Mapaadu Dagiti Agtutubo Nga Agtarigagay A Makipasetiti Agrikultura

Sen. Imee, Kalilagumna A Mapaadu Dagiti Agtutubo Nga Agtarigagay A Makipasetiti Agrikultura

by RPN
40 views

Inpila ni Senador Imee Marcos ti Senate Bill No. 884 a nakaisagudayan ti gakat para iti pannakaisayangkat ti “Young Farmers Challenge Program”.

Kangrunaan a gagem ti nasao a gakat ti napinget a kalikagum ti senador a magutigot ti “youth sector” a makipartisipar iti agrukultura.

Mamati ni Marcos a dakkel a tulong daytoy iti pannakasulbar ti kinakurapay, saan a panagpapada ken kinakurang ti “Social Mobolity” dagiti agtutubo a mannalon.

Inlawlawag ti senador a babaen iti nasao a gakat ket maipaayan ti naan-anay a pannakaamo , inpormasyon ken edukasyon ken masolusyonan ti kinakurang  dagiti lugar a pakaisayangkatan  ti debate ken pakapandayan kadagiti pagalagadan iti benneg ti agrikultura.

Mangnamnama ni Marcos nga iti kanito a maipasa ti nasao a gakat ket umado dagiti agtutubo a maawis ti imatangda a makipaset iti agrikultura.

0 comment

Related Posts