Papadi Ditoy Diocese Ti Laoag Saanda A Pabor A Maarmasan

0
95

Basar kenni father joey ranjo spokesman ti diocese of laoag agdepende kadagiti kadwa a padi ta addada met daduma t licensiado a paltog kas iti chaplain ti Philippine national police.

Awan ammuna a padi nga adda panta iti biag na ditoy ilocos norte ta pagaammo ni father ranjo ket saannga i-encourage ni bishop Renato mayugba a maadaan armas dagiti papadi.

Malagip nga iti sabsabali nga lugar ket 3 a padi ti napapatay.

Leave a Reply