29.6 C
Manila
Friday, April 19, 2024

Pannakalukat Ti Turismo Iti Luzon, Nangbiag Iti Namnama Dagiti Kameng Ti Ilocos Norte Travel And Tours

- Advertisement -

Nabiag ti namnama ti Ilocos Norte Travel and Tours Association iti pannakalukat ti turismo iti intero a Luzon.

Imbatad ni Ms. Karen Sales, presidente ti nadakamat a gunglo a dakkel a pagyamananda ti naiget a suporta nga ipapaay ni Gob. Matthew Marcos Manotoc kadakuada.

Kunana a napaneknekanda ti kinapinget ti kalikagum ti gobernador a tumulong a mangbiag iti turismo sipud nainaw ti pannakalukat ti turismo ditoy rehion.Inannugotna nga idi damo ket nauray a kameng ti grupoda ti maamak ken adda ti panagtukiadda a makikammayet iti nasao a kalikagum.

Nupay kasta, impalgakna a kalpasan ti konsultasyon nga insayangkat ti Provincial Tourism Office kadagiti “tourism stakeholders” a pakairamananda ken nailawlawag a sakbay a sumrek dagiti turista iti Probinsia ket kasapulan a masigurado nga umuna a negatibo dagitoy iti COVID-19 Ket naallukoy ti kaadoan a makikaysa iti pannakalukat ti turismo.

Malaksid iti daytoy, impalgakna a naipagunamgunam kadagiti kameng ti nasao a gunglo a kasapulan ti panangpapigsada iti “immue system” da.

Mamati ni Sales iti agdama ket nakasaganan ti grupoda a mangipaay ti serbisio kadagiti interesado nga umay bumisita ditoy probinsia.  (Irene Ringor,  RPN DZRL Batac Correspondent)

 

(Source: Communications & Media Office/Provincial Government of Ilocos Norte)

- Advertisement -

Leave a Reply

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -