Radio Philippines Network
DZRL Batac News Provincial News

Modular Learning System, Napintasen Iti Annayas Na Ditoy Probinsia

Napalaos iti panagyaman ni Ms. Cherry Joy Garma, information officer ti DepEd-Ilocos Norte mainaig iti napintas nga annayas wenno awanen iti maaw-awatda a reklamo pakaseknan iti modular learning system.

Kinunana, nga apaman nga adda tumpuar a problema wenno reklamo mainaig iti nasao a sistema, insigidada a pakatan iti aksyon tapnon iti kasta maresolbar daytoy.

Segun kenkuana, ti makitkitada laeng a problema ket iti delivery and retrieval a no sadinno adda dagiti paset wenno lugar a saan madanun dagiti LGU’s wenno Brgy. Officials gapuanan ta adda dagiti awanan iti lugan.

Gapu ken daytoy a pasamak, napagnunumuanda a ti mangisursuro iti mapan mangidanun ti module ti ubing wenno dagitay nagannak iti mapan mangala.

Kabayatanna, ginutigot ni Ms. Garma dagiti nagannak a no wen ket mabalin saan da unay as-asistaran dagiti annakda pakaseknan kadagiti modules a maipatpatulod kadagiti estudyante nangnangruna dagiti adda iti grade school tapnon agtultuloy met laeng iti learning process dagiti ubbing

Author: Alyssa Pagdilao, RPN – DZRL

Source: PGIN

 

Related posts

MCOOP Gituldokan Ang Isyu Sa CBU , Gisugdan Ang Paghatag Sa Mga Myembro

RPN

Proposed Protective Shield For Motorcycle Back Riding By The Ride-Hailing Firm Angkas Has Been Approved

RPN

More ARBs get land titles in NegOcc

RPN News