MMMH-MC Binalakadan Da Dagiti Nagannak Iti Panawen Ti COVID-19

0
30

Nangipaay ti pamalakad ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti syudad ti Batac Ilocos Norte seknan a pasamak ti Corona Virus.

Segun iti MMMH-MC rumbeng a maawatan da itagdama a paspasaren ti kumunidad a quarantine ken maisuro da iti Proteksyon Kontra Covid babaen ti umno a panagdaldalus ken panagusar iti Facemask.

Imbalakad da a kabayatan ti Quarantine ket maisungsung da koma iti Creative Activities kas iti panagdrawing ken panagsurat, ken panangliklik kadakuada kadagiti makaalarma ken nakabutbuteng a damage kas iti Fake News ken inlawlawaga nasayaat panggep ti COVID-19.

Babaen iti daytoy kuna ti MMMH-MC ket maalay-ayan ti amak dagiti ubbing seknanti COVID-19.

Leave a Reply