Radio Philippines Network
DZRL Batac News Provincial News

Dua A Dakkel A Proyekto Seknan Ti Husto A Pannakaimaneher Ti Basura, Maipatakder Iti Siyudad Ti Laoag

Mangmanama ni Mayor Michael Marcos keon a saanton a problema ti gobyerno iti siudad ti Laoag iti pakaipanan dagiti agruprupsa a basura kangrunaanna kadagiti aggapu kadagiti urban barangay.

Adda ngaminen ti nakasagana a lote a pakaipatakderan ti Organic Composting Facility iti siyudad nga aglawa ti tallo nga ektarya iti Brgy. Camangaan-a.

Malaksid dayta, adda pay ti lote iti nasao met laeng a paset nga usaren ti gobyerno probinsyal para ti Solid Waste Management Program na.

Maipatakder ditoy ti Plastic Recycling and Recovery Facility wenno PRRF, Material Recovery Facility wenno MRF ken Composting Facility wenno CF babaen ti 25.5 million pesos a grant manipud iti Department of Environment and Natural Resources wenno DENR.

Pagpintasanna kuna ti mayor, kadagupan amin nga uppat a probinsya iti Region One a nakaawat iti nasao a grant, ti laeng Ilocos Norte  ti kaunaan iti intero a pagilyan a mangimplementar iti nasao a proyekto idinto a sabali a proyekto ti nangipanan dagiti dadduma a probinsya.

Mabenipisyaran ti nasao a proyekto dagiti taga segundo distrito pakairamananen iti siyudad ti Laoag.

Manamnama a mangpataud pay ti trabaho kadagiti kailiantayo ken saanton a maipan dagiti  agrupsa a basura iti baro a sanitary landfill iti Brgy. Balatong.

pinagyamanan ti Mayor ni Mr. Virgil Corpuz, uliteg ni Provincial Enviroment and Natural Resources officer, Estrella Sacro, gapu iti panangipaay na ti lote babaen ti Usufruct Agreement wenno ti pannakausarna ti duapulo ket lima a tawen ken mabalin a mairenew.
(OIC Rodrigo G. Sadian, RPN DZRL Batac)

(Source: LGU Laoag City)

Related posts

Aggressive Community Testing (ACT) Sa Magkapirang Mga Piling Lugar Sa Camarines Sur, Lininaw Kan IATF Bicol

RPN

Provincial Veterinarian, Nagapela Manen Iti Panagbalin A Responsible Pet Owners

RPN News

BHW Nga Bag-Ong Gawas Sa Hospital Patay Sa Aksidente Kaganiha Sa Crossing Cuevas, Trento, Agusan Del Sur

RPN