34.6 C
Manila
Sunday, April 21, 2024

Cong. AMB, Kalikagumna A Maasa Ti Kinalaing Dagita Atleta Ti Lawn Tennis Ditoy Probinsia

- Advertisement -
Plano ni Cong. Angelo Marcos Barba a maisayangkat ti torneo iti lawn tennis ditoy probinsia iti masungsungad nga aldaw.

Impalgakna a daytoy ti pagayatana nga ay-ayam rason a saan a maikkat ti arapaapana a maipaayan daytoy ti naan-anay a suporta.
Impanamnamana nga apaman a makumpleto ti “covered court” ti ili a San Nicolas ket mairugi a dagus ti kompetisyon iti lawn tennis ditoy probinsia.

Inlawlawagna a ti planona nga ipaayan ti naan-anay a suporta ket dagiti ubbing nga agtawen ti sangapulo ket walo agpababa.

Mangnamnama ti diputado a babaen iti daytoy ket ad-adda pay a masa ti kinalaing dagiti atleta nga umaayam ditoy probinsia ket makapataud ti Ilocos Norte ti mangipaay ti pakaidaydayawan ti probinsia iti nasao a lubong ti sports kadagiti masungsungad a tawen.
(Ronald Domingo, RPN DZRL Batac Correspondent)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

- Advertisement -

Leave a Reply

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -