Blood donation drive, naisayangkat iti suidad ti Batac

0
3

Naisayangkat iti Imelda Cultural Center ti maikadua a kuarter a CGB Blood Donation Drive ket addaan iti 53 a naballigi a ngdonar iti dara.

Kanayon nga itampok ti gobierno suidad ti Batac ti kritikal nga akem dagiti Batacquenos iti pannakaispal ti biag babaen ti quaterly conduct ti CGB Blood Donation Drive.

Ti nainkari a resulta daytoy a pasken ket iyanninawna ti kolektibo a panagregget ti Gobierno Suidad ti Batac babaen ti City Health Office iti pannakitinnulong ti Mariano Memorial Hospital ken Medicl Center iti pannakaispal ti biag.

Naikkan dagiti nagdonar iti tote bag ken merienda kas pagilasinan ti panangipateg iti bannuar nga aramidda a panagserbi.

Panawagan ti Gobierno ti Suidad, kadagiti volunteer blood donors a mayat nga agdonar iti ad-adu a daras ket mabalinda nga umasideg iti bukudda a barangay para iti bloodletting drive a maisayangkat iti intero a tawen. (April Joyce Gonzales)

(Source: LGU Batac City)   

Leave a Reply