35.9 C
Manila
Saturday, April 20, 2024

Batac: Walo gasut ket dua a mannalon a nagtrabaho iti cash for work

- Advertisement -

Walo gasut ket dua a mannalon a nagtrabaho iti cash for work ti immawat iti suweldo da nga inbunong ni Gobernador Mathew Marcos Manotoc iti Vintar Auditorium.

Dagitoy a mannalon ket agpapada a naapektaran iti bagyo Egay itay napan a tawen.

Naala dagitoy a nagtrabaho iti sumagmamano nga aldaw babaen iti cash for work program tapno adda ti sekdan da bassit nga usaren da manen a pagtalon iti daytoy a tawen.

Kuna ni Gobernador Mathew Marcos Manoto na agtultuloy iti programa ti probinsial ken ti DSWD a cash for work kadagiti kangrunaan a makasapul iti trabaho. Kadua ti gobernador iti pay-out dagiti pannakabagi ti DSWD Region ken ti gobierno probinsial ken municipal.

Kabayatan na, ginutigut manen ti gobernador dagiti mannalon nga agkiddaw da laeng kadagiti kasapulan iti panagtalon kas iti soil condition, machineries, inputs, warehousing ken dadduma pay babaen iti Agri ka ditto hotline.

Inlawlawagna a nairanta ti programa kadagiti mannalon, mangngalap ken agtartaraken iti dingwen tapno masupusupan dagiti kasapulan ken dumakkel pay ti mapastrek.

Indawat met ti gobernador iti panagtitinnulong ti amin tapno magun -od ti naan anay a panagdur-as saan laeng nga iti ili a Vintar ngem ketdi iti intero nga Ilocos Norte. (Rod Sadian)

(Source: LGU Vintar, Ilocos Norte)

- Advertisement -

Leave a Reply

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -