31.4 C
Manila
Wednesday, April 17, 2024

Batac: Top 8 ti November licensure exam kaykayat na ti agtalon

- Advertisement -

Imbunannag ni Christian Paul Lazaro, top 8 ti kalkalpas nga Agriculturist Licensure Examination a pilien na pay laeng ti agtalon ngem ti agsapul iti pagtrabahuan.

Kuna na a kas maysa a topnotcher ket dakkel a pakaidayawan na gapu ta saan a mailibak nga adun dagiti kompanya ken panggedan ti agididiaya iti trabaho kenkuana pakairamanan ti Mariano Marcos State University a nagbasaan na ngem kuna na a padasen na pay laeng nga ipakat ti nasursuro na babaen iti panagtalon na ken kalikagum na nga ibinglay kadagiti mannalon dagiti nasursuro na a nangitunda iti panagbalin na a top notcher. (Rod Sadian)

 

- Advertisement -

Leave a Reply

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -