31 C
Manila
Friday, December 8, 2023

Batac: San Juan City ken Ilocos Norte nagpinnirma ti Sisterhood

- Advertisement -

Mamati ni Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc nga adadda manen a napasengkedan iti napintas a relasion iti nagbaetan ti gobierno ti Ilocos Norte ken iti gobierno local iti San Juan City Metro Manila.

Daytoy ket kalpasan a nagpinnirma da Gobernador Marcos Manotoc ken Mayor Francis Zamora iti Sisterhood Agreement dagiti dua a local government units a naangay iti Plaza Del Norte.

Nagyamanan met ti gobernador ni Mayor Zamora kagiddan iti panangaprisiar na kadagiti napipintas nga aramid ken tignayna a nakabigbigan met iti nagan ti San Juan City.

Babaen ti Sisterhood Agreement ket ad-adda pay a maitandudu ken mapalawa ti  epektibo a panagdur-as nga agpadpada dagiti dua a local government units malaksid kadagiti adu pay a pakabenepisiarian.

Daytoy ket saan laeng nga iti sentro ti panagpuunan no di ket panangpalawa pay kadagiti paggapuan dagiti mausar a produkto para iti negosio,panagsisinnukat dagiti kapanpanunutan ken dagiti best practices a mabalin nga adaptaren dagiti dua nga LGU’s.

Immun-una ngem iti daytoy, sinangaili ken nabara a sinarabo ti Gobernador iti delegado ni Mayor Zamora iti Malacanang of the North.

Inpaayan ti gobernador iti welcome dinner ti Mayor a pakaibilangan dagiti opisyales iti San Juan ken dadduma pay a nagatendar iti nasao nga okasion. (Rod Sadian)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -