29.7 C
Manila
Thursday, April 25, 2024

Batac: Philippine Red Cross, dakkel a tulong iti pannakatagiben ti salun-at

- Advertisement -

Dakkel a katulungan ti gobierno probinsial ti Philippine Red Cross Ilocos Norte Chapter iti pannakatagiben ti salun-at dagiti kakailian.

Mainaig iti daytoy, ibilang ni Gob. Matthew J. Marcos Manotoc a dakkel a pakaidayawanna ti panagbalinna nga Honorary Chairman ti Philippine Red Cross Ilocos Norte Chapter.

Impadanonna ti panagyamanna iti Philippine Red Cross kabayatan ti panagbalinna a kangrunaan a sangaili ken nagsarita iti Thanksgiving and Recognition Program ken ti pannakapagsapata dagiti baro nga opisial ken kameng ti board ti Philippine Red Cross Ilocos Norte Chapter iti Sierra Madre Ballroom ti Fort Ilocandia Resort Hotel ti siudad ti Laoag.

Inbunannagna a bigbigbigenna ken ti sibubukel a gobierno probinsial ti suporta dagitoy iti gobierno probinsial kangrunaanna iti napalabas a tallo a tawen wenno kabayatan ti pandemia.

Inlawlawagna a nupay saan pay a nagngudo ti pandemia ket marikriknana nga arigna nagngudon ti pandemia babaen iti napintas a pannakikammayet ti Philippine Red Cross Ilocos Norte Chapter, dagiti Non-Government Organizations ken ti pribado a sektor iti gobierno probinsial ken kadagiti opisiales ti gobierno.

Pakaseknan daytoy, napalaus ti panagyamanna kadagiti maseknan iti panangsaluadda iti salun-at dagiti nasursurok ngem innem a gasut a ribu a kakailian ti Ilocos Norte.

Mamati ni Gob. Marcos Manotoc, nga adu pay dagiti rumbeng a maaramid nangnangruna iti “emergency response” a pagaammona a ti Philippine Red Cross ti umun-una.

Inbunannagna a napinget ti kalikagumna nga ad-adda pay a mangpatibker iti napintas a kooperasyon ti tunggal maysa nangnangruna kadagiti opisial ken baro a kameng ti board of directors ti Philippine Red Cross.

Innayonna nga iti biang ti gobierno probinsial, agtultuloy ti panangpasayaatna kadagiti hospital ken ti medical care.

Nupay kasta, inannugotna a kasapulan ditoy ti tulong ti Philippine Red Cross, pribado a sektor ken dagiti nadumaduma a Local Government Units. (Irene Ringor)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

- Advertisement -

Leave a Reply

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -