Batac: Panangpalawa iti sustainable livelihood dagiti rice retailers babaen ti cash assistance

0
3

Nakaawat dagiti 20 a micro rice retailers iti15,000 a pisos a cash assistance babaen ti Department of Social Welfare and Development Sustainable Livelihood Program babaen ti pannakitinnulong ti Department of Trade and Industry.

Panggep daytoy a programa ti tumulong a mangpasayaat iti socio-economic conditions dagiti benepisiario ken ti narang-ay a panagbiagda kas pannakaipatungpal ti Bagong Pilipinas: Sulong Kabuhayan tungo sa Pagyabong advocacy ti gobierno nasional.

Mainaig iti daytoy, inbinglay ni Mayor Albert D. Chua dagiti moderno a balakad para kadagiti benepisiario nga agsanay ken mangusar kas paset ti estratehia ti negosioda. (Rod Sadian)

(Source: DSWD)

Leave a Reply