Batac: Maysa a dakkel a kompanya agrecruit ti trabahador da ditoy Ilocos Norte

0
4

Maysaca dakkel a kompanya ti BPO ti madama a mangiwaywayat ti recruitment day da ditoy Ilocos Norte para ti nagduduma a pagtrabahuan.

Kuna ni Ms Lizette Bitancor atuan a dua nga aldaw ti intuding ti Sutherland a mangiwayat ti recruitment da nangrugi iti daytoy nga aldaw ken into no bigat January 27.

Kuna ni atuan a numan pay awan ti opisina ti kompanya ditoy Ilocos Norte ket mabalin nga agtalinaed da latta ditoy probinsia babaen ti work from home ngem no kayat da met mapan iti opisina da sadiay manila ket mabalin latta met.

Maragsakan met ni atuan ta adda dagiti dadakkel a kompanya nga um umay agsapul ti trabahador da tapno maksayan pay ti unemployed nga ilocano numan pay nababa ti unemployed rate ditoy Ilocos Norte.

Iti agdama ket adun dagiti aplikante ti manarimaan ti panagisubmitir da ti aplikasion da iti Suthetland iti mismo a multipurpose hall ti siudad ti Laoag.(Rod Sadian)

(Source: City of Laoag Government)

Leave a Reply