Batac: Gob. Mathew Marcos Manotoc ken Mayor Francis Zamora a maaddan ti sister LGU agreement iti probinsia

0
1

Agpadpada a magagaranen da Gob. Mathew Marcos Manotoc ken Mayor Francis Zamora a maaddan ti sister LGU agreement iti probinsia ti llocos Norte ken ti gobierno local iti San Juan City.

Daytoy ket tapno ad adda pay a mapasingkedan iti nainkabsatan a relasion ti probinsia iti Ilocos Norte ken iti ciudad ti San Juan.

Immun una ngem iti daytoy, nagbalin a nabunga ti panagtaripnong dagiti dua nga opisial kabayatan iti panagturong ti gobernador iti nasao a ciudad.

Maysa kadagiti napagnumuan da ket ti pannakapirma iti sister LGU agreement a manamnama a maipatungpal ti umay a tawen 2023

Gagem iti daytoy ket tapno napinpintas pay ti panagkammayet ken panagtinnulong da a mangpadur-as kadagiti bukod da a lugar iti man benneg ti negosio ken turismo.

Mamati nga agpadpada da Gobernador Marcos Manotoc ken Mayor Zamora a makapagbinninglay da pay kadagiti napinpintas a banbanag nga iyim implementar ti San Juan City ken ti Ilocos Norte. (Rod Sadian)

(Source: RPN DZRL Batac News Center)

Leave a Reply