29.5 C
Manila
Thursday, April 18, 2024

Batac: Dredging Operation iti Padsan River

- Advertisement -

Awan ti naaramid a bidding iti pannakapili ti Hesha Prime Sand and Gravel Aggregates Phils Inc. a mangisayangkat iti dredging operation iti pannakakutkut ti karayan padsan babaen iti gobierno probinsial.

Daytoy ti inadmitir ken inlawlawag ni Gobernador Mathew Marcos Manotoc, imbes sinurot da laeng iti guidelines ti Administrative order ti Dept. of Environment and Natural resources.

Nupay kasta, inlawlawag ti gobernador a nagawis da met kadagiti nagduduma a pribado a company tapno agaply ken agisubmitir kadagiti kasapulan a requirements.

Inbatana nga adda ti inaramid da a “criteria” a nagibasaran da ngem naipangpangruna a kinita da iti kaadda ti financial ken addaan ti umno a ramit a mangisayangkat iti operasion.

Kunana a maysa pay kadagiti nagibasaran da a ti Hesha iti innalada a dredging operator ket iti track record daytoy nga addan dagiti dredging projects da kas kadagiti large scale dredging ken daddumna pay.

Impasingked ti gobernador a dagitoy ti kangrunaan a nagibasaran da rason a ti Hesha Prime Sand and Gravel Aggregates Phils. Inc ti innala da a dredging operator iti Padsan River Restoration Phase One. (Cheena Arzadon)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

- Advertisement -

Leave a Reply

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -