Batac: Carasi National High School, Karaman Kadagiti Pakaipatungpalan Ti Limitado A “Face To Face Classes”

0
462

Nagasat ti ili a Carasi kangrunaanna iti Carasi National High School a maysa kadagiti karaman a “pilot area” a pakaipatungpalan ti limitado a “face to face classes”.

Daytoy ti pinasingkedan ni Mr. Dennis Salvador, Principal ti nadakamat a pagadalan kabayatan ti kaadda ti grupo ni Gobernador Matthew J. Marcos Manotoc iti nasao a pagadalan.

Indauloan ti gobernador kaduana da Bise Gobernador Cecilia Araneta Marcos ken dagiti kameng ti Sanguniang Panlalawigan iti umuna a distrito a da Atty. Saul Lazo, Atty. Donald Nicolas, Atty. Franklin Respicio, Hon. Portia Salenda ken PCL Pres. Handy Lao pakairamanan ni Mr. Ferdinand Alexander Marcos ti pannakaibunong ti tablet kadagiti nagannak dagiti sanga gasut limapulo nga agad-adal.

Maragsakan ti Gobernador gapu ta nairaman ti nasao a pasdek pagadalan a pakaipatungpalan ti limitado “face to face” classes gapu ta maiparbeng laeng a maisayangkat daytoy kadagiti “low risk areas” a kas iti Carasi.

Inulitna nga impatalged nga agtultuloy ti panangitandududa kenni Senador Imee Marcos ti ad-adu pay a lugar a pakaipatungpalan ti “face to face classes”.

Binigbigna ti adu a sakripisio dagiti nagannak iti panangpaadalda kadagiti annakda nangnangruna iti daytoy a panawen ti pandemia gapu ta agserserbi pay dagitoy a mangisursuro kadagiti annakda.

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

Leave a Reply