30 C
Manila
Wednesday, April 24, 2024

30 A Tablet, Indonar Ti Group Of Contractor Iti Gobierno Probinsial A Para Kadagiti Agda-Adal

- Advertisement -

Umabot titi tallopulo a baro a tablet ti indonar ti grupo dagiti contractor ti Ilocos Norte iti gobierno probinsial a para kadagiti agad-adal.

Inlawlawag ni Engr. Andrei Taylan nga inyuswat ti ‘’Group of Contractors’’ ti nasao a ganuat kas sungbat ti panawagan ni Gob. Matthew Marcos Manotoc nga itutulong da kadagiti estudiante nga awan ti usarenda iti maipatpatungpala Sistema ti edukasion ‘’distance learning’’.

Sinarurungan me daytoy ni Mr. Joseph Padayao a nagkunaanna nga ikarkarigatan ti grupoda ti agresponde iti apela ti gobernador nangnangruna iti pakaseknan ti panagtulong kadagiti nakukurapay nga agad-adal.

Imbatadna a napadasanda met bayat ti panagadalda ti kinarigat ti agadal rason a kalikagumda met a matulungan dagiti maseknan nga estudyante.

Mangnamnama ni Padayao a nupay bassit ket makatulong para iti panagballigi dagitoy iti masangoanan.

Imbatadna nga adda posibilidad a manayunan pay ti inpaayda a kaamitan dipende iti mapagsasaritaan ti grupo da kadagiti sumarsaruno nga aldaw.

Impatalgedda a nu adu pay ti makasapul ket mabalin a pagsaritaan to manen ti grupoda.

Innayonda a kanayon a sidadaan dagitoy a makiikammayet iti gobierno probinsial babaen ken ni Gob. Matthew Marcos Manotoc.

Kabayatanna, mamati ni Engr. Brian Alcid a kameng met laeng ti Group of Contractors a saan laeng a ti grupoda ti sidadaan a tumulong iti gobierno probinsial ngem uray pay dagiti dadduma a negosiante a kanayon a sidadaan nga agresponde iti panawagan ti gobernador a mangipaay dagitoy ti tulong kadagiti kaprobinsiaan.
(Irene Ringor, RPN DZRL Batac Correspondent)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

- Advertisement -

Leave a Reply

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -