27.1 C
Manila
Tuesday, June 28, 2022

Batac: Informal workers in Ilocos Norte continue to get livelihood aid

Some 780 informal workers in Ilocos Norte received Friday a total of PHP3.9 million worth of livelihood assistance from the Department of Labor and...

Batac: Mayor ti Pagudpud, addan dagiti insumitirna a wishlist

Addan dagiti insubmitir a wish list wenno kalikagum a proyekto a kiniddaw ni Mayor Raffy Benemerito ti Pagudpud ken ni Gov. Mathew Marcos Manotoc. Visit...

Batac: Naantisiparan ti siudad ti Batac ti panagngina ti abono kadaytoy umuna a paset ti tawen 2022

Daytoy ket kalpasan a ginulpe da ti naggatang iti abono nga imbunong da kadagiti mannalon a nausar para kadagiti mulmula da a mais tabako...

Batac: Gob. Matthew Marcos Manotoc, sinaludaran ken agtultuloy ti panangsupurta na iti Best a nagbalinen on wheels iti Burgos

Sinaludran ni Gob. Matthew Marcos Manotoc iti programa a Basura Exchange School Tiange a nagbalin a BEST on Wheels ti barangay Poblacion, Burgos nga...

Batac: Baro a director ti INEC ikarigatan da a solbaren ti kinangina ti koryente

Inpeksa ni Mr. Jose Atchuela nabotosan nga Ilocos Norte Electric Cooperative Paoay Currimao district ti napalaus a panagyaman na kadagiti member consumers gapu iti...

Batac: Advisory Council ti Ilocos Norte PNP Maritime nangiyuswat ti Mangrove Planting

Nangiwayat ti mangrove planting dagiti kamkameng ti advisory council ti Ilocos Norte PNP Maritime iti baybay a sakop ti Currimao, Ilocos Norte. Visit RPN DZRL...

Batac: PGIN to boost fresh grad recruitment thru internship program

The Provincial Government of Ilocos Norte (PGIN), through the Public Employment Service Office (PESO), will launch its new internship package, titled "Work Readiness Program"...

Batac: “Payao” naited kadagiti mangngalap idiay Brgy. Gabut Norte, Badoc

Nagpaiduma a ragsak ti narikna dagiti taga Badoc Ilocos Norte iti panangidaulo ni Mayor Maximo Cajigal ken dagiti opisial ti ili pakairamanan ni Punong...

Batac: Gob. Marcos Manotoc, bisitaen na manen dagiti district hospitals ti probinsia

Personal a binisita ni Gob. Matthew Marcos Manotoc ti Bangui District Hospital iti ili a Bangui. Visit RPN DZRL Batac Ti Bangui District Hospital iti immunan...

Batac: British Ambassador bimmisita ditoy Norte

Dinayaw ni British Ambassador Laure Beaufis ti Probinsya nga Ilocos Norte partikular dagiti agkakapintas a buya kas kadagiti banbantay ken nangnangruna dahiti beaches idiay...

Batac: Plastic a basura, mabalin a pamastrekan malaksid a makatulong pay a mangalay ay iti problema ti basura

Mausar ken marecycle amin dagiti mauk ukkon a plastic a basura dagiti umili iti barangay Pobacion, Burgos, Ilocos Norte babaen iti programa da a...

Batac: Frozen meat amin a mailaklako iti tiendaan ti siudad ti Batac

Pinasingkedan ni Dr. Robert Pungtilan a kaaduanen a mailaklako a karne ti baboy iti Batac public market ket imported frozen meat. Visit RPN DZRL Batac Numan...

Batac: Gov. Manotoc pinagsapata na in Mayor Michael Marcos Keon

Manamnaman ti napinpintas a langen langen ti provincial government ken city government iti daytoy sumaruno a tallo tawen babaen ti liderato dagiti aguliteg a...

Batac: Ad adda pay a pannakapadur as iti Nueva Era, impasigurado ni Gob. Marcos Manotoc

Agrikultura, turismo ken pagsapulan. Dagitoy dagiti tallo a dinakamat ni Gobernador Mathew Marcos Manotoc a padur asen ti ili a Nueva Era iti sumaruno...

Batac: Kampanya kontra iti Dengue, ad-adda pay a pinaigetan iti Ilocos Norte

Nangrugin dagiti kakailian a bukbuklen dagiti local officials ken volunteers ti nagdalus kadagiti kalkalsada ken kadagiti kanal kas paset iti pannakibinnulig da a manglapped...

Batac: PHO, nagpalagip kadagiti nagannak a saan nga iyaleng aleng no aggorigor ti anak

Pinalagipan ni Provincial Health Office Dr. Josephine Ruedas dagiti nagannak a saan nga iyaleng aleng no adda iti marikrikna a madi wenno aggorigor ti...

Batac: Basura Exchange School Tiangge wenno best a proyekto ti Barangay Poblacion Burgos, agtultuloy

Napagtalinaed ken agtultuloy ti Basura Exchange School Tiangge wenno BEST a proyekto ti Barangay Poblacion Burgos, Ilocos Norte. Visit RPN DZRL Batac Daytoy ti inpannakkel ni...

Batac: Adu a proyeto manamnama nga ipaay ni Sen. Imee it Brgy. Baay, Batac city

Impeksa ni kapitan romeo bagaoisan iti Brgy. Baay ti panagyaman na iti pamilya Marcos gapu iti panangbigbig da ti kontribusyon da iti panangabak ti...
- Advertisement -

MUST READ

HEADLINES

- Advertisement -