Gob. Marcos Manotoc, nakitaripnong ken ni Dir. Emmy Lou Delfin iti Central Office ti ICT industry dev’t

0
17

Napintas ken ballaigi iti pannakitaripnong ni Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc kada DICT Central Office ICT Industry Development Director Emmy Lou Delfin ken ti sibubukel a grupo na.

Gagem iti nasao a taripnong ket ti pannakilinya dagiti kangrunaan nga investors iti Northern Luzon ti ITBPM Industry targets iti IT-BPM Industry Roadmap 2018.

Kangrunaan a nagsentruan ti panagsasarita dagiti nasao nga opisial ket ti ad adda pay a pannakapapigsa ti panagkadua dagitoy tapno magun-od ti naan anay a panagballaigi ken panangtun oy iti kalikagum da.

Mamati ni Gobernador Marcos Manotoc a babaen ti naiget a panagkammayet iti biang ti Dept. of Information and Communication Technology ken dagiti agpbupuunan ti Northern Luzon iti IT-BPM industry ket ad adda pay a mabigbig ken manayonan iti mapastrek da.

Maipalagip nga immay a mismo ti sibubukel a team ni Director Delfin iti opisina ni Gobernador Marcos.

Author: Cita Macalipis

Source: PGIN-CMO

Leave a Reply