Radio Philippines Network
DZRL Batac News Provincial News

DA agpautang kadagiti millennials

Napintas a damag kadagiti agtutubo nga aginteresado nga agfarming ken sumrek iti agribusiness

Ti Department of Agriculture ti mangidiaya ti pautang kadagiti maseknan nga agtutubo. Iti palawag ni senador Imee Marcos, kinunana a ti DA ket nakasagana a mangiparuk-at wenno mangipautang iti agingga ti kagudua ti maysa a milyon a pisos kadagiti interesado a millennials.

Ti nasao a laon ket zero interest ken mabayadan daytoy iti las-ud ti lima a tawen segun kenni Marcos.

Kasapulan laeng kuna ti senador a maisubmitir ti project proposals iti biang ti agriculture office.

Paset daytoy ti panaggutigot ti gobyerno national kadagiti agtutubo nga aginteresado iti agricultura wenno panag-farming gapu ta bumasbassiten dagiti agtutubo nga agduyos iti panagadal ken panagnegosyo iti biang ti agrikultura.

Related posts

₱650M Aprobado Para Sa Kampanya Sa Covid-19

RPN

VG Geed Gokiangkee, Malampuson Mihatag Sa Brgy. Ipil, Surigao City Ang Mga Food Packs

RPN

Sen. Imee Marcos, Ilablabanna A Saanen A Pagbayaden Dagiti Mannalon A Benepisiario Ti Agrarian Reform

RPN