25.1 C
Manila
Thursday, February 22, 2024

Batac: Rubber track iti Ferdinand E. Marcos Stadium

- Advertisement -

Naiget iti panangkita ni Gobernador Mathew Marcos Manotoc iti maikapkapet a rubber track Ferdinand E. Marcos Stadium.

Kuna ti gobernador a masapul a 10 milimeters ti rukod wenno kabengbengna tapno napinpintas met laeng ken naun undor.

Inlawlawagna a rebbengna laeng a pinarukodna ken Engr. Lucy Domingo tapno makita a nasayaat iti pannakaikapetna.

Inbatadna a medyo sensitibo iti pannakaipan ti rubber iti track oval iti marcos stadium gapu ta addan ti immuna a panagdudua ti immuna a rubber track iti napalabas nga administrasion a saan a napintas ti naikapet.

Gapu iti daytoy, sigsiguraduen laeng ti gobernador a napintas ken saan nga agpalpak dagiti maikapet a materiales tapno nabaybayag met laeng iti pannakausarna.

inbatad na nupay addan iti 94 percent ti nalpas iti marcos stadium, mabalin nga umabut pay iti dua a bulan gapu ta matarimaan pay iti football field a nadadael kabayatan ti napalabas a Tan ok festival (Cheena Arzadon)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

- Advertisement -

Leave a Reply

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -