Batac: Police Col. Frederick Obar, maysan a Full Pledge PNP Provincial Director iti Ilocos Norte Police Provincial Office, Camp Valentine S. Juan

0
14
(Photo credits to the owner)

Maysan a full pledge ni Police Col. Frederick Obar a kas Provincial Director iti Ilocos Norte Police Provincial Office iti Camp Valentine S. Juan.

Daytoy ket kalpasan nga inaprobaranen ni Gobernador Matthew Marcos Manotoc oto posision ni Obar a naan-anay a PNP Provincial Director ken saanen nga Officer in Charge.

Kuna ti gobernador a saanen nga OIC Officer iti capacity ni Obar no di ket maysan a naan-anay a Provincial Director ti Ilocos Norte Police Provincial Office.

Kuna ti gobernador a maiyuray laengen iti panangsarurung ti Higher Office ti PNP iti pannakagun od ti baro a posision ni Obar.

Maipalagip a sinukatan ni Police Col. Obar ni sigud a PNP provincial Director Police Col. Julius Suriben itay napan a bulan ti Enero iti daytoy a tawen.

Ni obar ket naggapu iti anti kidnapping group ken maysa a kameng ti Special Action Foerce a batch met laeng ni Suriben iti Phil. Police Academy iti tawen 1988.

Kabayatanna, naragsakan met ni Obar kalpasan nagun-od na ti full pledge col. Gapu iti kabaelan na a mangidaulo iti Ilocos Norte Provincial Office. (Rod Sadian)

Leave a Reply