27.7 C
Manila
Thursday, December 7, 2023

Batac: PGIN, mannarimaan ti panangamendarna iti “Energy Code”

- Advertisement -

Inpakaammo ni Gob. Matthew Marcos Manotoc a kangrunaan a kalikagumna a maipalaon iti nasao a paglintegan ti pammilin a masapul nga amin a “renewables” ditoy probinsia ket mangipaay iti 15% dagiti mapatpataudda a kuryente kadagiti pagtaengan ken iti kooperatiba nangnangruna iti Ilocos Norte Electric Cooperative.

Imbatadni Gob. Marcos Manotoc nga inkunsultarna nga immuna daytoy a banag iti Department of Energy (DOE) ken supsuportaranda ti nasao a kalikagum gapu ta maawatanda ti tarigagay ti probinsia a maipatungpal kadagiti masungsungad nga aldaw.

Nupay kasta, inannugot ti gobernador a mapagduaduaan ti legalidad iti pannakaipatungpal daytoy a kalikagum wenno dakkel a saludsud no maiyataday daytoy iti Epira Law.

Inbunannagna a kaaddoan kadagiti dadakkel a “renewables” iti probinsia ket adda ti kontratada iti DOE gapu ta dagitoy ti kalakaan kas iti Ayala Group ken Green Energy Auction Program.

Kunana a kanayon a dagitoy ti mangab-abak ti bidding nga isaysayangkat ti DOE gapu ta dadakkel dagiti renewable farms dagitoy rason a kabaelanda ti agbid iti nalaka.

Segun kenni Gob. Marcos Manotoc, dakkel a karit daytoy a banag nangnangruna ket addan ti “commitment” da iti DOE rason a saan da a makapag-commit iti probinsia nga isu ti dakkel a problema ti probinsia iti agdama.

Iti baet daytoy, impalgak ti gobernador a nakasaritanan dagiti “renewables” ken awan met ti ania man a problema kadagitoy ken silulukatda iti nasao a kalikagum ti probinsia.

Imbatadna a dakkel ti Corporate Social Responsibility wenno CSR dagitoy ngem saan a daytoy ti kamkamaten ti probinsia kadakuada, saan a turismo ken saan a buis no di ket kuryente.

Kunana a daytoy ti naiget a trabtrabahoen iti agdama ti PGIN nangnangruna kenkuana.

Namnamaen ti gobernador a maawatan daytoy dagiti agtagikua kadagiti renewables. (Irene Ringor)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte – Communications & Media Office)

 

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -