Batac: Ilocos Norte Governor Manotoc, inpalgak na ti plano na a sumarungkar dagiti dua a pagilyan ti China ken Hawaii sadiay US

0
2

Impalgaak ni Ilocos Norte Gov. Matthew Joseph Manotoc ti planona a sumarungkar iti China ken Hawaii iti US iti uneg ti makatawen tapno pagsaritaanda dagiti posible a gundaway ti panagpuonan kadagiti dua a kangrunaan nga ekonomia.

Babaen ti panagbisita, kinuna ni Manotoc a namnamaenna a maallukoy ti ad-adu pay nga investors manipud China ken Hawaii, ken mapauneg ti panagtitinnulong ken agsukisok iti trade, tourism ken education exchanges kadakuada. Gapu ta kabsat a probinsia ti Ilocos Norte ti probinsia ti Shandong iti China,

kinuna ni Manotoc a ti personal a panagbisitana ket ad-adda a mangpapigsa iti relasion ti dua a siudad gapu ta panggepna a paregtaen ti ad-adu pay a Chinese enterprises nga agpuonan ken agsapul iti gundaway iti Ilocos Norte.

Kabayatan ti panagbisitana iti Ilocos Norte itay napan a Nobiembre, dinayaw ni Chinese Ambassador a ni Huang Xilian ti Ilocos Norte, gapu iti “nakaskasdaaw a buya, nasaririt ken nagaget a tattao, ken nabaknang a gameng.”

Kalpasan ti China, kinuna ni Manotoc a planona met ti agpasiar iti Hawaii, a pagtaengan ti adu nga imigrante nga Ilocano.

Kabayatanna , kas panangsuporta iti immun-una a deklarasion ti Presidente a pagbalinen ti Pilipinas a “top investment destination,” agdama nga ituktukon ti Ilocos Norte ti nadumaduma a fiscal ken non-fiscal incentives kadagiti investors. (April Joyce Gonzales)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

Leave a Reply