Batac: Gob. Marcos Manotoc nagpalagip iti kanayon a panagan annad tapno maliklikan ti uram

0
2

Impakaammo ni Gob. Mathew Marcos Manotoc nga aktibo pay laeng dagiti Barangay Ranger Officers wenno BRO nga innala iti serbisio ti gobierno probinsial.

Kunana a dagitoy ti tumultulong a mangkitkita iti pannakasalwad ti aglawlaw, kabanbantayan ken kabakiran.

Nupay kasta, inkalintegan ti gobernador nga awan iti BRO kadagiti lugar a nakapasamakan ti grass fire.
Iti baet daytoy, kuna ti Gobernador a tumultulong met dagiti opisial ti barangay ken Tanod nga agmonitor kadagiti bukod da a lugar iti mabalin a pannakapasamak ti uram.

Indawat met ni Gobernador Marcos Manotoc kadagiti umili iti panagan annad ken suruten dagiti “tps” iti kinatalged tapno maliklikan ti possible nga irurumsua ti apuy.

Maibilang ditoy iti panangliklik ti adu a naisaksak kadagiti outlets, ikkaten ken iddepen dagit aplliances ken tangke ti LPG no saanen nga usaren, saan nga umadayu iti kusina bayat nga agiutluto ken ibelleng a nasayaat dagiti pagrungrungan iti sigarilyo ken dadduma pay tapno masigurado ti kinatalged. (Cita Macalipis)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here