Batac: Agri Ka Dito program ti Provincial Government of Ilocos Norte

0
8

Pito nga ili ken dua nga suidad ti nabunungan manen kadagiti inbunong ni Gobernador Matthew Marcos Manotoc iti Agri Ka Dito Program to Provincial Government of Ilocos Norte.

Dagitoy ket ti ili a Sarrat, Bacarra, Bangui, Pagudpud, Dingras, ken Vintar idinto nga adda met dagiti immawat manipud iti suidad ti Laoag ken suidad ti Batac.

Segun iti gobernador, awan ti maidaddaduma gapu ta amin ket maipaayan kadagiti kasapulan iti panagtalon ken dagiti mangngalap iti man umuna ken maikadua a distrito ti probinsia.

Kunana dagitoy ket dagiti immunan a nagrequest iti nasao a programa nga inpadalan da iti Sustainable Development Center wenno Provincial Agrigriculture Office ken iti Chief of staff na a ni Atty. Jose Pancho.

Mamati ti gobernador a dagiti maibunbunong nga agri inputs kadagiti mannalon, mangngalap ken agtartaraken iti dingwen babaen iti Agri Ka Dito ken regular programs ken proyekto ti PAO, SDC ken PVET ken dakkel ti maitulong na kadagitoy iti pannakapaadu ti apit ken manayunan iti mapastrek da.

Nagyaman met ti gobernador dagiti umii gapu iti agtultuloy a panangsapuyut da kadagiti programa ti probinsia a makatulong met iti panagprogreso ti Ilocos Norte. (Cita Macalipis)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte – Communications & Media Office)

Leave a Reply