32.3 C
Manila
Friday, October 7, 2022

Batac: Gob. Marcos Manotoc, indasarna dagiti ipangpangrunana nga ipatungpal iti panangrugi ti Executive Legislative Agenda da diay Subic

- Advertisement -

Indasar ni Gobernador Matthew J. Marcos Manotoc dagiti ipangpangruna na nga ipatungpal iti babaen ti administrasionna iti pananglukat ti manarimaan nga Executive-Legislative 2022-2025 Formulation Workshop ti gobierno probinsial idiay Subic.

Visit RPN DZRL Batac

Maibilang ditoy iti tarigagay ti gobernador a maaddaan iti pannakabagi dagiti Indigenous People wenno IP’s iti Sangguniang Panlalawigan tapno mapalawa ken napintas ti panangibagi da iti probinsia.

Kangrunaan a dinakamat ti gobernador ken ipaayan ti naan-anay nga atension ket iti kinangina ti singir ti koryente iti Ilocos Norte Electric Cooperative.

Inkari na manen nga aramiden na amin a kabaelan na tapno maipababa ken kabaelan dagiti umili iti pagbayad ti koryente iti INEC nga iti naglabas a bulan ket napalalo iti anil-il dagiti member consumers.

Inulit manen ti gobernador nga agpadpada nga ipangpangrunana a padur-asen iti benneg ti agrikultura ken turismo iti Ilocos Norte

Dinakamat pay ti gobernador dagiti tallo a dadakkel a proyekto ti probinsia a dandanin malpas , ti pan nakapabaro ti Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium, ti expansion Provincial Capitol Building ken ti pannakapapintas pay ti Dap-ayan Commercial Building.

Inpakaammo na a binisita na pay ti maipasdek a maikatlo a rangtay a mamagkamang iti Laoag City ken San Nicolas tapno maalay-ayan iti nakaro a trapiko ken adda iti sabali a dalan malaksid iti Gilbert bridge a pagnaan a sumrek iti sentro ti ciudad ti Laoag.
Kunana nga iti umuna a termino na kas gobernador, adu nagbalin a karit kas ti inbati ti naplabas a bagyo Ineng idi 2019, ti panangrugi iti coronavirus disease iti nasapa a paset ti 2020 ken ti African Swine Fever. (Cita Macalipis)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -