Batac: Pamilya dagiti driver a pimmusay, naipaayan da ti tulong finansial manipud iti MINC

0
7

Personal nga inyawat ni Gobernador Mathew Marcos Manotoc iti tulong financial iti inulila a pamilia dagiti dua a driver a pimmusay kabayatan nga agpaspasada.

Daytoy ket babaen iti Metro Ilocos Norte Council Transport Group Accident Insurance ti gobierno probinsial. Dagitoy ket taga Batac City ken Bacarra Ilocos Norte.

50 ribu a pisos ti balor iti naited kadakuada a cheke a tulong finansial manipud iti gobierno probinsial. .

Naipaay ti nasao a tulong iti inulila a pamilia dagiti dua a pimmusay iti panangistir ni Atty. Nikki Pilar iti MINC.

Maipalagip a ti nasao a proyekto ken programa ken napanunutan ni Gobernador Marcos Manotoc ken ti MINC nga addaan iti gagem tapno adda ti insurance dagiti rehistrado a PUV drivers manipud iti mabalin a pannakaasidente da bayat nga agpaspasada da.

Kabayatanna, napalaus met ti panagyaman iti asawa dayiti dua a trycicle driver ken ni Gobernador Marcos Manotoc gapu ta dakkel a tulong daytoy iti pamilya da nangruna ket simmina ti padre de pamilya da. (Cita Macalipis)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

Leave a Reply