Umabot Ti 141 A Pinuon Ti Kayu A Madalapus Ti Road Widening Iti Batac Banna Road Mapukan.

Umabot Ti 141 A Pinuon Ti Kayu A Madalapus Ti Road Widening Iti Batac Banna Road Mapukan.

by RPN
232 views

Batac-Banna Road- nagbalin nga urgent kas pammilin ni mayor ADC iti sangguniang panglungsod ti resolution ti carriageway improvement tertiary road iti Batac-Banna Road tapnu maikkat wennu maputol ti agarup 141 a maapektaran  a kayo.

Sibubukel a kameng ti konseho ti batac nga idauluan ni Vice-Mayor Atty. Windell Chua ket sigida nga inaprobaranda. Malagip a maysa daytoy kadagiti napagsasaritaan bayat ti peoples day ti Batac.

0 comment

Related Posts