Reforestration Iwaywayat ti NIA

Reforestration Iwaywayat ti NIA

by RPN News
99 views

Rumbeng a masuktan  dagiti papukpukan a kayo a pagsungrod  kadagiti pugon daytoy ti nagbalin a balikas ni  MRS. Luz Padayao Branch Manager ti National Tabacco Administration (NTA) Batac Seknan ti Programa da a Reforestration iti Pugon

Kuna ni Padayao a Rinugyan da daytoy a Programa idi 2013 tapno  ti kasta ket masukatan Dagiti mapukpukan a kayo a maar-aramat a Pagsungrod iti pugon

Ti NTA ti Mangited Kadagiti Patubo a Kayo Kadagiti Tabacco Farmers Tapno  Isuda Mangimula  ken Regular Met Ti Tree Planting nga iwaywayat da  intunggal panawen ti Tudo.

0 comment

Related Posts