Maikadua A Bansada Ti Continuity Livelihood Program, Manamnama A Maisayangkat

Maikadua A Bansada Ti Continuity Livelihood Program, Manamnama A Maisayangkat

by RPN
56 views

Maisagsagana ti maikadua a bansada ti Continuity Livelihood Program a para kadagiti amngmangged iti benneg ti tutismo.

Segun kenni Gob. Matthew Marcos Manotoc, karaman kadagiti benepisiario iti daytoy a program dagiti kalesa, agab-abel, pakairamanan dagiti empleado ti hotel ken resort.

Inpakaamo ti gobernador a maipaayan dagiti benepisiario ti sueldo a nasursurok ngem pito ribu a pisos para iti panagtrabahoda iti uneg ti makalawas.

Inbunannagna a gapu iti naruay a kiddaw ken iti pannakakita iti situasyon dagiti maseknan ket adda dagiti benepisiario iti umuna a bansada a napalubusan a manggundaway iti maikadua a bansada ti nasao a programa.

Nupay kasta, implagak ti gobernador a kaaddoan met laeng kadagiti maala a mabenepisiarioan iti daytoy a programa para iti maikadua a bansada dagiti baro nga agaplikar.

Immun-una ngem iti daytoy, nagpanawagan dagiti benepisiario iti umuna a bansada a maikkanda pay ti sabali a gundaway nga agtrabaho iti babaen ti nasao a programa kagiddan ti panangipeksada ti napalaus a panagyamanda iti gobernador iti pannakapanunutna iti nasao a programa a dakkel a tulong kadakuada.

 

 

 

0 comment

Related Posts