Gobernador Manotoc, Kalikagum Na A Mairakurak Babaen Ti Media Dagiti Karurugitan A Munisipyo Ti Ilocos Norte

Gobernador Manotoc, Kalikagum Na A Mairakurak Babaen Ti Media Dagiti Karurugitan A Munisipyo Ti Ilocos Norte

by RPN
50 views

Kinarit ni gobernador matthew marcos manotoc dagiti amin nga LGU ti ilocos Norte iti panagtagiben da a naimbag iti aglawlaw.

Kinuna na a ti nairubbuat a pasalip iti clean and green municipalities kas maibasar iti NARIMAT NGA AGLAWLAW PROGRAM ket madlawan na nga adda dagiti saan nga agkutkuti a munisipyo.

Gapu iti daytoy, inbilin ti gobernador kadagiti kameng ti capitol press corps, a no maiwaragawag dagiti mangab-abak iti nasao a pasalip, ket nasken met ngarud a maibutaktak babaen ti media dagiti karurugitan nga ili ti ilocos norte, tapnon ti kasta ket adda pagmenne-mennaan da.

Inulitan manen ti gobernador a ti nasao a program a panagtagiben, panagpaberde ti aglawlaw ket pagsayaatan met laeng ti sibubukel a probinsya nangruna kadagiti umili.

 

0 comment

Related Posts