ENRO Nangrugin Nga Agsagana Para Iti Iyaasidegen Ti Kalgaw

ENRO Nangrugin Nga Agsagana Para Iti Iyaasidegen Ti Kalgaw

by RPN
61 views

Agsagsaganan ti Environment and Natural Resources Ofiice wenno ENRO iti iyaasidegen ti kalgaw.

Inlawlawag ni Mrs. Estrella Sacro, mangidadaulo iti nadakamat a pangopisinaan a daytoy ket gapu iti nasao a panawen ti masansan a pannakapaspasamak ti panagpuur kadagiti kabanbantayan.

Kunana a napinget ti kalikagum ti gobernador nga awan ti mapasamak nga uram kadagiti kabanbantayan nga adda iti sakop ti probinsia nangnangruna kadagiti naipaima iti probinsia.

Mainaig iti daytoy, inbunannag ni Sacro nga adda ti pammatalged dagiti kameng ti BRO nga aramidenda ti amin a kabaelanda tapnu awan ti mapasamak nga uram kadagiti kabanbantayan a banbantayanda.

0 comment

Related Posts